na rok: 2023
Zasady głosowania:

1. Projekty są wybierane w głosowaniu powszechnym. Prawo głosu ma każdy mieszkaniec – osoba fizyczna zamieszkująca na terenie gminy Wolsztyn.

2. Fakt zamieszkiwania na terenie gminy Wolsztyn weryfikowany jest na podstawie oświadczenia, zawartego w formularzu głosowania.

3. Każdy mieszkaniec może głosować tylko raz, we własnym imieniu, w jednym głosowaniu na projekty inwestycyjne i projekty nieinwestycyjne.

4. Podczas głosowania można oddać maksymalnie 2 głosy, z czego maksymalnie jeden głos na wybrane zadanie inwestycyjne i maksymalnie jeden głos na wybrane zadanie nieinwestycyjne.

5. Głosowanie odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem, stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały nr VIII/93/2019 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 29 maja 2019r., t.j. w dniach od 15 do 30 września 2019r.

6. Głosowanie przeprowadza się w formie elektronicznej poprzez wypełnienie formularza głosowania, który zostanie udostępniony na stronie: https://budzetobywatelski.wolsztyn.pl

7. Burmistrz Wolsztyna wskaże dodatkowe miejsce publicznego dostępu do internetu celem umożliwienia oddania głosu w sposób określony w punkcie 6.

8. Za wybrane do realizacji uznaje się zadania, które uzyskały największą liczbę głosów z uwzględnieniem podziału na zadania inwestycyjne i nieinwestycyjne oraz mieszczą się w puli środków przeznaczonych na realizacje zadań przewidzianych w ramach budżetu obywatelskiego gminy Wolsztyna, o której mowa w § 1 ust. 2 w/w uchwały t.j. 300 000,00 zł, z zastrzeżeniem, że wśród nich nie może znaleźć się więcej niż jedno zadanie inwestycyjne i jedno zadanie nieinwestycyjne dotyczące jednej miejscowości.

9. W przypadku wyłonienia listy zadań przeznaczonych do realizacji, a niewyczerpania puli środków przeznaczonych na budżet obywatelski, listę zadań do realizacji uzupełnia się kolejnymi zadaniami według kolejności ilości zebranych głosów, aż do wyczerpania puli środków przeznaczonych na budżet obywatelski bez względu na miejscowość, w której ma zostać ono zrealizowane.

10. W przypadku gdy dwa lub więcej zadań uzyska taką samą liczbę głosów, o ich kolejności na liście zadecyduje publiczne losowanie.

11. W przypadku niewyczerpania puli środków na projekty nieinwestycyjne, zostaną one przeznaczone na projekty inwestycyjne i odwrotnie, zachowując zasady określone w punktach 8 - 10.

12. Niewykorzystane środki finansowe pozostają w budżecie gminy Wolsztyn.

13. Po przeprowadzonych konsultacjach, Burmistrz Wolsztyna  przedstawi Radzie Miejskiej w Wolsztynie protokół z przeprowadzonych konsultacji.

14. Informację dotyczącą wyboru zadań zamieszcza się na stronie internetowej urzędu Miejskiego w Wolsztynie: https://wolsztyn.pl i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Wolsztynie.

Szczegółowych informacji na temat głosowania udzielają pracownicy Urzędu Miejskiego w Wolsztynie: Monika Lenz, Robert Papierowski, tel. 68 3474535.

 Projekty inwestycyjne

Projekty inwestycyjne

 

Nazwa projektu

Miejsce realizacji

Przewidywany koszt (w zł)

Ogród społeczny w Obrze „Cztery pory roku”

 

Obra, ul. Kiełkowska, działka nr 668/4

80 000,00

Opis projektu:

Przedmiotem zadania jest wykonanie kolejnego etapu zadania pn.: Ogród społeczny w Obrze „Cztery pory roku”.

Częściami składowymi projektu są:

- wykonanie amfiteatru wraz z trybuną (miejscami siedzącymi),

- wykonanie schodów tarasowych,

- wykonanie chodników komunikacyjnych.

 

Ogród społeczny ma spełniać przede wszystkim rolę integracyjną, ma służyć do spotkań rodzinnych i sąsiedzkich, ma być miejscem wypoczynku, zabaw i aktywności fizycznej dla wszystkich grup społecznych. Koncepcyjnie podzielono go na cztery pory roku: wiosnę - kojarzącą się z młodością, lato – część związaną z aktywnością w postaci festynów, występów artystycznych w małym amfiteatrze, jesień – miejscem do różnych gier i torem do ćwiczeń oraz zima – miejsce z mini torem saneczkowym, lodowiskiem i schodami tarasowymi.

 

 

 

Nazwa projektu

Miejsce realizacji

Przewidywany koszt (w zł)

Rekultywacja boiska sportowego w Świętnie

 

Świętno dz. nr

165

80 000,00

Opis projektu:

Projekt skierowany do miłośników piłki nożnej, uczniów szkół podstawowych i średnich, Ochotniczej Straży Pożarnej, mieszkańców Świętna. Celem projektu jest rozwój sportu i integracja miejscowego społeczeństwa, towarzyskie kontakty sportowe z mieszkańcami innych miejscowości, powstanie szkółki piłki nożnej.

Częściami składowymi projektu są:

- wyrównanie terenu wraz z zasianiem nowej trawy,

- wybicie studni w celu uzyskania wody do podlewania,

- malowanie szatni,

- zakup i montaż ławek,

- zakup sprzętu sportowego (bramki, piłki).

 

 

 

Nazwa projektu

Miejsce realizacji

Przewidywany koszt (w zł)

Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej we Wroniawach w celu dostosowania do zadań rekreacyjnych

Wroniawy

ul. Dworcowa 42, dz. nr 155/15

80 000,00

Opis projektu:

Przedmiotem zadania jest zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej i stworzenie miejsca do celów rekreacyjnych dla mieszkańców i gości Wroniaw, Koła Gospodyń Wiejskich, Klubu Seniora, Rady Sołeckiej, Ochotniczej Straży Pożarnej, dzieci i młodzieży szkolnej, Ludowego Zespołu Sportowego.

Częściami składowymi projektu są:

- zaprojektowanie i wykonanie częściowego utwardzenia placu za salą,

- wykonanie pomostu przy stawie retencyjnym,

- zadaszenie tarasu przy sali i klubie strażaka.

 

 

 

Nazwa projektu

Miejsce realizacji

Przewidywany koszt (w zł)

System szatni modułowych

 

Stadion MOSiR Wolsztyn

ul. B. Bielnika 30

dz. nr 11

 

80 000,00

Opis projektu:

Projekt zakłada zakup i instalację systemu szatni kontenerowych przy bocznym boisku wolsztyńskiego stadionu.

Wraz ze wzrostem w okresie ostatnich kilku lat zapotrzebowania na wykorzystanie wolsztyńskiego stadionu do zajęć sportowych, w obecnej chwili dwie murowane szatnie nie są w stanie zabezpieczyć potrzeb wszystkich użytkowników stadionu. Projekt ma pomóc w rozwiązaniu tego problemu. Mobilność zabudowy kontenerowej  powoduje, że w przyszłości, gdy pojawi się nowy budynek szatniowo-biurowy, może być przekazany do użytkowania w innym sportowym obiekcie naszej gminy, czy też np. w parku miejskim lub na plażach gminy Wolsztyn.

Odbiorcami projektu będą w głównej mierze młodzi sportowcy Iskry Wolsztyn, Gromu Wolsztyn, a także mieszkańcy miasta i gminy Wolsztyn biorący udział w organizowanych imprezach na wolsztyńskim obiekcie.

Częściami składowymi projektu są:

- system szatni modułowych

- montaż szatni w doprowadzenie instalacji elektrycznej.

 

 

 

Nazwa projektu

Miejsce realizacji

Przewidywany koszt (w zł)

Street Workout Park – zestaw urządzeń do ćwiczeń

Wolsztyn ul. Garbarska dz. nr 1086 (okolice Orlika)

 

38 000,00

Opis projektu:

Potencjalnymi odbiorcami projektu są dorośli i młodzież bez ograniczeń wiekowych.

Street Workout Park to zestaw urządzeń do ćwiczeń wykonywanych za pomocą prostych rozwiązań typu drążki, poręcze, ławki, liny. Street Workout nawiązuje do idei kalisteniki, czyli ćwiczeń fizycznych z wykorzystaniem ciężaru własnego ciała. Ćwiczenia te stają się coraz bardziej popularne, organizowane są nawet mistrzostwa świata. Urządzenia street workout są łatwe do montażu, można je zainstalować na niewielkich skwerkach, parkach i innych miejscach aktywności fizycznej. Można budować całe zestawy, łącząc je w dowolnych konfiguracjach. Służą rozwojowi sprawności fizycznej, powodują rywalizację, zmuszają do odejścia od komputera i kontaktu z innymi osobami korzystającymi z urządzeń.

Częściami składowymi projektu są:

- urządzenia do ćwiczeń w formie zestawu,

- podbudowa z piasku żółtego.

 

 

 

 

Nazwa projektu

Miejsce realizacji

Przewidywany koszt (w zł)

Doposażenie OSP Kębłowo w sprzęt ratowniczy

Kębłowo

Remiza OSP

uL. Nowa 8a

dz. nr 1243 i 1244/1

 

70 000,00

 

Opis projektu:

Projekt polega na zakupie wyposażenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Kębłowie w postaci pojazdu ratowniczego typu quad. Pojazd ten przystosowany będzie do przewozu dwóch osób. Charakterystyka pojazdu: napęd 4x4, silnik 4-suwowy o poj. minimum 400 cm³, elektroniczny wtrysk, zamykany kufer bagażowy tylny, wciągarka elektryczna z liną min. 20mb, zakończoną karabińczykiem, tylny zaczep kulowy do holowania przyczepy, oznakowanie pojazdu uprzywilejowanego w ruchu drogowym. Wraz z pojazdem zakupiona będzie przyczepa dopuszczona do ruchu drogowego, przystosowana zarówno do przewożenia quada za samochodem z zaczepem kulowym jak i do ciągnięcia za quadem, dopuszczalna masa całkowita przyczepy dostosowana do przewidywanych obciążeń, jednak nie więcej niż 750 kg, przyczepa z pełną podłogą i burtami lub barierkami.

Doposażenie jednostki OSP w quada umożliwiłoby dotarcie w najbardziej niedostępne miejsca. Za pomocą quada, który może ciągnąć lekką przyczepę można dostarczać sprzęt pożarniczy, rozwijać linie wężowe na dużych odległościach, dowozić paliwo, prowadzić działania poszukiwawcze itp. Odbiorcami tego projektu będą mieszkańcy gminy Wolsztyn i powiatu wolsztyńskiego, także turyści przebywający na tym terenie, którzy potrzebować będą pomocy służb ratowniczych.

 

 

 

Nazwa projektu

Miejsce realizacji

Przewidywany koszt (w zł)

Wolsztyński Rower Miejski

Wolsztyn

okolice Urzędu Miejskiego ul. Rynek 1 dz.nr 280/1

- ul. Konopnickiej dz.nr 830

 

80 000,00

Opis projektu:

Częścią składową projektu są:

- 2 stacje wyposażone w elektroniczny system kontroli,

- 10 rowerów,

- strona internetowa, aplikacja

- montaż i uruchomienie systemu.

- kompleksowa obsługa (m.in. transport sprzętu, serwis internetowy z modułem rejestracji, hosting, koszty systemowego e-mailingu i sms, relokacja rowerów, serwis sprzętu, wsparcie telefoniczne dla użytkowników, obsługa marketingowa i medialna)

 Celem projektu jest ułatwienie poruszania się przez mieszkańców po terenie miasta (a w przyszłości również gminy) przy pomocy alternatywnego środka transportu jakim jest rower. Z powodu braku sieci komunikacji zbiorowej w Wolsztynie, głównym środkiem transportu jest obecnie samochód. Wykorzystanie roweru publicznego poprawi komunikację mieszkańców na krótkich dystansach oraz pozwoli zmniejszyć obciążenie sieci drogowej.

System będzie można łatwo rozbudować w przyszłości o kolejne stacje na terenie miasta, ułatwiając komunikację miejską i wewnątrzgminną.

Utworzenie sieci rowerów publicznych przyczyni się do poprawy mobilności w Wolsztynie. Z realizacji projektu skorzystają przede wszystkim  mieszkańcy nie posiadający własnego środka transportu oraz osoby, chcące przemieszczać się bez użycia samochodu.

 

Projekty nieinwestycyjne

Projekty nieinwestycyjne

 

Nazwa projektu

Miejsce realizacji

Przewidywany koszt (w zł)

Rekonstrukcja powstania Wolnego Państwa Świętno na tle wydarzeń historycznych Powstania Wielkopolskiego zakończona imprezą integracyjną mieszkańców.

 

Świętno Plac przed dworcem PKP

20 000,00

Opis projektu:

Projekt skierowany do mieszkańców Świętna i okolicznych miejscowości. Celem jest zapoznanie zainteresowanych z historią miejscowości na tle wydarzeń historycznych Powstania Wielkopolskiego.

Projekt zostanie zrealizowany z wykorzystaniem grup rekonstrukcyjnych umożliwiających stworzenie atmosfery tamtych dni. W programie znajdzie się projekcja filmu o tematyce Powstania Wielkopolskiego, a na zakończenie zabawa taneczna.

Częściami składowymi projektu są:

- rekonstrukcja wydarzeń historycznych,

- kino letnie,

- zabawa taneczna,

- atrakcje dla dzieci (dmuchańce, konkursy).

 

 

 

Nazwa projektu

Miejsce realizacji

Przewidywany koszt (w zł)

Bezpieczny Ratownik

Kębłowo

Remiza OSP

uL. Nowa 8a

dz. nr 1243 i 1244/1

 

19 800,00

Opis projektu:

Częściami składowymi projektu są:

- zakup ubrań specjalistycznych 6 kpl.

- zakup kominiarek strażackich 6 szt.

Zadanie polega na zakupie 6 kpl. ubrań specjalistycznych wraz z kominiarkami strażackimi dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kębłowie. Każde ubranie będzie posiadać duży napis STRAŻ na plecach, mniejszy z przodu oraz rzep na dystynkcje, tarcze (herb jednostki) zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ponadto każda para spodni będzie wyposażona w kieszenie.

 

Celem projektu jest pozyskanie niezbędnego umundurowania zapewniającego skuteczność niesionej pomocy oraz bezpieczeństwo ratownikom niosącym pomoc. Zakup specjalnych ubrań pozwoli na wymianę części ubrań już wyeksploatowanych, które nie zapewniają dostatecznej ochrony strażakom-ochotnikom podczas działań ratowniczo-gaśniczych.

Odbiorcami projektu będą mieszkańcy gminy Wolsztyn i powiatu wolsztyńskiego oraz turyści przebywający na tym terenie, którzy potrzebować będą pomocy służb ratowniczych.

 

 

 

Nazwa projektu

Miejsce realizacji

Przewidywany koszt (w zł)

Ławka dla seniora

Wolsztyn

ul. Poniatowskiego, Gajewskich, 5 Stycznia, Lipowa, Doktora Kocha, Wschowska, inne w których brak ławek, stojaków i koszy.

 

18 000,00

Opis projektu:

Projekt zakłada umożliwienie ludziom starszym odpoczynku podczas przemieszczania się po ulicach Wolsztyna.

Częściami składowymi projektu są:

- zakup ławek,

- zakup stojaków na rowery,

- zakup koszy na śmieci z segregacją.

Zdaniem wnioskodawcy, Wolsztyn jest jednym z nielicznych miast, gdzie jest tak dotkliwy brak ławek, brakuje również koszy na śmieci oraz większej ilości stojaków na rowery.

Projekt skierowany jest do mieszkańców Wolsztyna, ludzi w podeszłym wieku, turystów.

 ODDAJ SWÓJ GŁOS

treść...

Niniejsza strona jest integralną cześcią oficjalnej strony Urzędu Miejskiego w Wolsztynie

URZĄD MIEJSKI W WOLSZTYNIE
Rynek 1
64-200 Wolsztyn
Tel. (68) 347 45 00, Fax. (68) 384 27 47

stat4u


Urząd Miejski w Wolsztynie - www.wolsztyn.pl 2008 - 2022
"Nie zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach"